Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu.

 

EFS loga - Projekty unijne

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Tytuł projektu:
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian
nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Cele projektu:
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 19.2) projekt wpisuje się  w Cele szczegółowe działania 3.2: zwiększone zastosowanie innowacji, zwiększona konkurencyjność MŚP oraz utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w MŚP ponieważ efekty produktu i rezultatu projektu prowadzą m.in. do zwiększenia liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw, wzrostu przedsiębiorczości, powstania nowych inwestycji, wprowadzenia na rynek krajowy nowej innowacyjnej usługi, zwiększenia liczby miejsc pracy oraz utrzymania aktualnego stanu zatrudnienia przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstwa. Realizacja projektu pozwoli na poprawę pozycji rynkowej i wzrost obrotów firmy H-T.Centrum Medyczne. Przedmiotem projektu będzie innowacyjna w skali kraju endoskopowa, diagnostyczna usługa zaawansowanych zmian przednowotworowych jelita grubego i żołądka w postaci kolonoskopii i gastroskopii o wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem wirtualnego barwienia (chromoendoskopia – virtual chromoendoscopy CE) przy użyciu systemu NBI (narrow band imaging- obrazowanie wąskopasmowe) oraz innowacyjnych trybów obserwacji TXI (obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru) oraz RDI (czerwone obrazowanie dichromatyczne) wraz z możliwością zastosowania sztucznej inteligencji (realizacja celu:zwiększone zastosowanie innowacji). Spółka realizuje projekt związany z wprowadzeniem na rynek nowej usługi poprzez zastosowanie innnowacyjnej usługi diagnostycznej w związku z tym, w znaczącym stopniu umożliwia poprawę wskaźnika ADR (ang. Adenoma Detection Rate) będącego jak dotychczas podstawowym narzędziem oceny jakości badań kolonoskopowych i gastroskopowych wczesnych zmian nowotworowych.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności H-T.Centrum Medyczne o zasięgu krajowym oraz generowanie nowych, trwałych miejsc pracy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej w skali kraju, diagnostycznej usługi endoskopowej wczesnego wykrywania zmian przednowotworowych jelita grubego i żołądka. Innowacyjność usługi będzie polegała na
wykonaniu badania kolonoskopowego i gastroskopowego o wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem wirtualnego barwienia (chromoendoskopia – virtual chromoendoscopy CE), przy użyciu systemu NBI (narrow band imaging- obrazowanie wąskopasmowe), innowacyjnych trybów obserwacji TXI (obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru) oraz RDI (czerwone
obrazowanie dichromatyczne) wraz z możliwością zastosowania sztucznej inteligencji (AI). W ramach prac przewidzianych w projekcie będzie zakupiony zaawansowany technologicznie (na poziomie światowym) sprzęt: zestaw endoskopowy, wideogastroskopy, wideokolonoskopy oraz system archiwizacji i opisywania badań.

– całkowita wartość projektu :  839 302,81 zł
– wkład Funduszy Europejskich:  511 654,10 zł


Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022

ogłoszone dnia 11.07.2022 r.

dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z
użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2.
Innowacje w MŚP.
I. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy (43-100), ulica Paprocańska 137d,
KRS: 0000346967, REGON: 273521032 , NIP: 6462221460.
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: Justyna Romańczyk.
Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:
1. Justyna Romańczyk,
e-mail: szpital@htcentrum.pl
tel. : 571324508
2. Alina Karnabał
e-mail: alina.karnabal03@gmail.com
tel.: 575787820
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Kod i nazwa i wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 331100000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego,
– 30200000-1 Urządzenia komputerowe,
3. Dodatkowe przedmioty zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przedmiotów zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do medycznego obrazowania, realizowana na
potrzeby poprawy konkurencyjności H-T.CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp.k. poprzez
wprowadzenie na rynek nowej, wysoko innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian
nowotworowych żołądka i jelita grubego, składająca się z:
A. Zestawu wideokolonoskopu 1 szt. :
1. Układ optyczny
-Pole widzenia: Zwykły min. 170° Zbliżeniowy min. 160°
-Kierunek widzenia: Do przodu
-Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-100 mm – tryb zwykły, 2-6 mm – tryb bliski
2. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm,
3. Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej max. 12,8 mm
4. Długość robocza: 1655 mm, dopuszczalne odchylenie: max. do – 20%
5. Kanał biopsyjny
-Średnica wewnętrzna kanału min. 3,7 mm
-Minimalna odległość widzenia 4,0 mm od końcówki dystalnej sondy endoskopowej.
6. Końcówka ruchoma : Zakres zginania: 180° w górę 180° w dół 160° w prawo 160° w lewo
7. Inne cechy:
1. Technologia wprowadzania kontrolowanego.
2. Manualnie regulowana sztywność tuby wziernikowej. Funkcja regulacji sztywności umożliwiająca
lekarzowi łatwe dostosowywanie stopnia sztywności poprzez przekręcenie pierścienia regulacji
umieszczonego na części sterującej.
3. Funkcja obserwacji w trybie NBI – umożliwiająca prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej
odległości zapewniając jednocześnie wyższy kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a
śluzówką. Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia
naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
B. Zestawu wideogastroskopu 1 szt.:
1. Gastroskop wideo z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola.
2. System optyczny:
-Pole widzenia: min. 140°,
-Kierunek widzenia: Widok do przodu,
-Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm.
3. Część wprowadzana:
-Średnica zewnętrzna końca dystalnego: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: + 5%
-Powiększenie końca dystalnego,
-Średnica zewnętrzna przewodu części wprowadzanej: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: +5%
-Długość robocza 1030 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
4. Kanał roboczy:
-Wewnętrzna średnica kanału: min. ø 2,8 mm, z funkcją strumienia wody w celu zapewnienia
skutecznej obserwacji i możliwości leczenia,
-Minimalna widzialna odległość: 3 mm od końca dystalnego.
Część ruchoma:
1. Zakres odchylania W górę 210° / W dół 90° / W prawo 100° / W lewo 100° ,
2. Długość całkowita: min. 1350 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
Zmniejszona średnica części wprowadzanej endoskopu 8,9 mm (+5%) powinna ułatwiać
wprowadzanie i redukować dyskomfort pacjenta bez uszczerbku na wydajności.
Inne cechy:
1. Urządzenie połączone z procesorem wideo.
Źródło światła procesora złożone z min. 5 diod LED oferujące innowacyjne tryby obserwacji:
– TXI – obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru,
– RDI – czerwone obrazowanie dichromatyczne,
– NBI – obrazowanie wąskopasmowe.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń,
głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
2. System redukcji szumów – umożliwiający wyraźną obserwację z mniejszym szumem.
3. Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp
do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.
4. Wodoodporne złącze.
C. Zestawu endoskopowego 1 szt. :
1. Wózek endoskopowy – zawierający: uchwyt na endoskopy, ramię monitora LCD, szufladę na
klawiaturę, pojemnik uniwersalny, reling boczny (1szt)
2. Wyposażenie dodatkowe wózka – pojemnik uniwersalny wózka, reling boczny wózka z zestawem
min. dwóch uchwytów mocujących butli ssaka (1szt)
3. Monitor medyczny min. 31 cali (1 szt)
· rozdzielczość obrazu 4K UHD min. 3840×2160 pixeli,
· posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), Display Port(1), HDMI(1), DVI-D(1);
· Sterowanie zdalne: RS-232C;
· liczba kolorów: 1,07 mld,
· matryca 10-bit;
· kontrast 1000:1;
· wymiary min. 753,9 × 476,3 × 79,2 mm;
· Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD;
· Funkcja wzmocnienia obrazu;
· Zasilacz wbudowany w obudowę,
· Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej.
4. Procesor wideo (1 szt.)
· z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4k, HDTV, SDTV;
· funkcje obrazowania: NBI, AFI, RDI, TXI;
· wyjście wideo: 12G-SDI.
· ekran dotykowy oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim;
możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick.
· zestaw do podłączenia procesora wideo.
· funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI. Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło
światła.
· kabel wizyjny wideoendoskopów do procesora.
5. Pompa płucząca – perystaltyczna pompa płucząca pole zabiegowe ze zbiornikiem o pojemności
min. 2l. (1szt)
6. Insuflator dwutlenku węgla – Endoskopowy insuflator dwutlenku węgla. (1szt)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych,
ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez maksymalny okres 3 miesiące licząc od
dnia podpisania umowy o dostawę urządzeń, będących przedmiotem zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo –
odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
V. Miejsce realizacji zamówienia.
1. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres: Tychy 43-100, ul. Aleja Bielska 105

 1. Miejsce i sposób składania ofert
  1. Sposób składania ofert:
  a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
  Tychy 43-100, ul. Paprocańska 137d
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: justyna.romanczyk@htcentrum.pl
  c) bezpośrednia aplikacja w Bazie Konkurencyjności
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w linku bezpośrednio powiązanym z ogłoszeniem dot. niniejszego zapytania ofertowego
  2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”.
  3.W tytule wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zostanie przekazana Oferta należy umieścić: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”
  VII. Termin składania ofert.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2022 r., o godz. 24.00

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przypisze odpowiednie wartości punktowe
według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
(1) cena netto PLN: maksymalna liczba punktów: 70
(2) okres gwarancji (w latach): maksymalna liczba punktów: 30
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
(1) Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 70%
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat).
(2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w latach) będą przyznawane wg następującej
formuły :
P = Go / 36 miesięcy x 100 x 30%
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany okres gwarancji;
Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej (liczba miesięcy: min. 36 miesięcy);
Limit okresu gwarancji minimalny ustalony przez Zamawiającego: 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pełnej gwarancji na urządzenia.
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów.
3. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta otrzyma całkowitą liczbę
punktów = Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
6. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla
zawieranej umowy warunkowej.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022

ogłoszone dnia 11.07.2022 r.

Przedmiot zapytania ofertowego

Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022 z dnia 11.07.2022 r. dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP i podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-RPSL.03.02.00-24-075B/20-00 z dnia 17.03.2022 r.

 1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

Zapytania ofertowe zostały zamieszczone na Bazie Konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego. Szczegóły w załączniku pn. Protokół z dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.07.2022 r.

 1. Złożone oferty

W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 25.07.2022 r. do godziny 24:00 wpłynęły następujące oferty:

 

lp. Nazwa firmy Cena Gwarancja
1. Olympus Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa,

NIP: 5221651738

a) 599 977,32 netto zł / słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 32/100 zł (kwota) (waluta) b) wysokość podatku VAT: 48 362,83 / stawka VAT: 8%, 23% c) 648 340,15 brutto zł / słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści 15/100 zł 37 miesięcy

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferenta dokumentów komisja uznała, że warunki formalne zostały spełnione przez Oferenta i oferta została zakwalifikowana do oceny merytorycznej. Oferta została poddana ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, oferta :

Olympus Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa,

NIP: 5221651738

uzyskała łącznie 100,83 punktów w podziale :

Punkty przyznane w ramach kryterium ceny netto PLN : 70,00 punktów

Punkty przyznane w ramach kryterium okres gwarancji: 30,83 punktów

W związku z powyższym, jako Wykonawcę przedmiotu Zapytania Ofertowego nr 1/5/2022 z dnia 11.07.2022 r., którym jest dostawa sprzętu do medycznego obrazowania, realizowana na potrzeby realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP i podpisał umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie o dofinansowanie realizacji projektu nr UDA-RPSL.03.02.00-24-075B/20-00 z dnia 17.03.2022 r.

wybrano firmę:

Olympus Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa,

NIP: 5221651738

która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Protokół z postępowania:

pdf icon grey - Projekty unijne


Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022

ogłoszone dnia 11.07.2022 r.

dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z
użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2.
Innowacje w MŚP.
I. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy (43-100), ulica Paprocańska 137d,
KRS: 0000346967, REGON: 273521032 , NIP: 6462221460.
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: Justyna Romańczyk.
Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:
1. Justyna Romańczyk,
e-mail: szpital@htcentrum.pl
tel. : 571324508
2. Alina Karnabał
e-mail: alina.karnabal03@gmail.com
tel.: 575787820
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Kod i nazwa i wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 331100000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego,
– 30200000-1 Urządzenia komputerowe,
3. Dodatkowe przedmioty zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przedmiotów zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do medycznego obrazowania, realizowana na
potrzeby poprawy konkurencyjności H-T.CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp.k. poprzez
wprowadzenie na rynek nowej, wysoko innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian
nowotworowych żołądka i jelita grubego, składająca się z:
A. Zestawu wideokolonoskopu 1 szt. :
1. Układ optyczny
-Pole widzenia: Zwykły min. 170° Zbliżeniowy min. 160°
-Kierunek widzenia: Do przodu
-Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-100 mm – tryb zwykły, 2-6 mm – tryb bliski
2. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm,
3. Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej max. 12,8 mm
4. Długość robocza: 1655 mm, dopuszczalne odchylenie: max. do – 20%
5. Kanał biopsyjny
-Średnica wewnętrzna kanału min. 3,7 mm
-Minimalna odległość widzenia 4,0 mm od końcówki dystalnej sondy endoskopowej.
6. Końcówka ruchoma : Zakres zginania: 180° w górę 180° w dół 160° w prawo 160° w lewo
7. Inne cechy:
1. Technologia wprowadzania kontrolowanego.
2. Manualnie regulowana sztywność tuby wziernikowej. Funkcja regulacji sztywności umożliwiająca
lekarzowi łatwe dostosowywanie stopnia sztywności poprzez przekręcenie pierścienia regulacji
umieszczonego na części sterującej.
3. Funkcja obserwacji w trybie NBI – umożliwiająca prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej
odległości zapewniając jednocześnie wyższy kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a
śluzówką. Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia
naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
B. Zestawu wideogastroskopu 1 szt.:
1. Gastroskop wideo z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola.
2. System optyczny:
-Pole widzenia: min. 140°,
-Kierunek widzenia: Widok do przodu,
-Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm.
3. Część wprowadzana:
-Średnica zewnętrzna końca dystalnego: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: + 5%
-Powiększenie końca dystalnego,
-Średnica zewnętrzna przewodu części wprowadzanej: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: +5%
-Długość robocza 1030 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
4. Kanał roboczy:
-Wewnętrzna średnica kanału: min. ø 2,8 mm, z funkcją strumienia wody w celu zapewnienia
skutecznej obserwacji i możliwości leczenia,
-Minimalna widzialna odległość: 3 mm od końca dystalnego.
Część ruchoma:
1. Zakres odchylania W górę 210° / W dół 90° / W prawo 100° / W lewo 100° ,
2. Długość całkowita: min. 1350 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
Zmniejszona średnica części wprowadzanej endoskopu 8,9 mm (+5%) powinna ułatwiać
wprowadzanie i redukować dyskomfort pacjenta bez uszczerbku na wydajności.
Inne cechy:
1. Urządzenie połączone z procesorem wideo.
Źródło światła procesora złożone z min. 5 diod LED oferujące innowacyjne tryby obserwacji:
– TXI – obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru,
– RDI – czerwone obrazowanie dichromatyczne,
– NBI – obrazowanie wąskopasmowe.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń,
głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
2. System redukcji szumów – umożliwiający wyraźną obserwację z mniejszym szumem.
3. Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp
do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.
4. Wodoodporne złącze.
C. Zestawu endoskopowego 1 szt. :
1. Wózek endoskopowy – zawierający: uchwyt na endoskopy, ramię monitora LCD, szufladę na
klawiaturę, pojemnik uniwersalny, reling boczny (1szt)
2. Wyposażenie dodatkowe wózka – pojemnik uniwersalny wózka, reling boczny wózka z zestawem
min. dwóch uchwytów mocujących butli ssaka (1szt)
3. Monitor medyczny min. 31 cali (1 szt)
· rozdzielczość obrazu 4K UHD min. 3840×2160 pixeli,
· posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), Display Port(1), HDMI(1), DVI-D(1);
· Sterowanie zdalne: RS-232C;
· liczba kolorów: 1,07 mld,
· matryca 10-bit;
· kontrast 1000:1;
· wymiary min. 753,9 × 476,3 × 79,2 mm;
· Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD;
· Funkcja wzmocnienia obrazu;
· Zasilacz wbudowany w obudowę,
· Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej.
4. Procesor wideo (1 szt.)
· z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4k, HDTV, SDTV;
· funkcje obrazowania: NBI, AFI, RDI, TXI;
· wyjście wideo: 12G-SDI.
· ekran dotykowy oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim;
możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick.
· zestaw do podłączenia procesora wideo.
· funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI. Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło
światła.
· kabel wizyjny wideoendoskopów do procesora.
5. Pompa płucząca – perystaltyczna pompa płucząca pole zabiegowe ze zbiornikiem o pojemności
min. 2l. (1szt)
6. Insuflator dwutlenku węgla – Endoskopowy insuflator dwutlenku węgla. (1szt)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych,
ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez maksymalny okres 3 miesiące licząc od
dnia podpisania umowy o dostawę urządzeń, będących przedmiotem zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo –
odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
V. Miejsce realizacji zamówienia.
1. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres: Tychy 43-100, ul. Aleja Bielska 105

 1. Miejsce i sposób składania ofert
  1. Sposób składania ofert:
  a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
  Tychy 43-100, ul. Paprocańska 137d
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: justyna.romanczyk@htcentrum.pl
  c) bezpośrednia aplikacja w Bazie Konkurencyjności
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w linku bezpośrednio powiązanym z ogłoszeniem dot. niniejszego zapytania ofertowego
  2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”.
  3.W tytule wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zostanie przekazana Oferta należy umieścić: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”
  VII. Termin składania ofert.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2022 r., o godz. 24.00

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przypisze odpowiednie wartości punktowe
według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
(1) cena netto PLN: maksymalna liczba punktów: 70
(2) okres gwarancji (w latach): maksymalna liczba punktów: 30
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
(1) Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 70%
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat).
(2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w latach) będą przyznawane wg następującej
formuły :
P = Go / 36 miesięcy x 100 x 30%
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany okres gwarancji;
Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej (liczba miesięcy: min. 36 miesięcy);
Limit okresu gwarancji minimalny ustalony przez Zamawiającego: 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pełnej gwarancji na urządzenia.
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów.
3. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta otrzyma całkowitą liczbę
punktów = Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
6. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla
zawieranej umowy warunkowej.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.W odpowiedzi na pytanie oferenta  załączono do Ogłoszenia  Numer 2022-39755-116444 (Id 116444) umieszczonego na Bazie Konkurencyjności w dniu 11.07.2022 r. wzór umowy z Wykonawcą. W związku z powyższym został przedłużony termin  składania ofert na dostawę sprzętu obrazującego do użytku medycznego  do dnia 25.07.2022 r.

Z treścią Umowy z Wykonawcą można zapoznać się na portalu Baza Konkurencyjności:  Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu. (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Zapytanie Ofertowe Nr 1/5/2022

ogłoszone dnia 11.07.2022 r.

dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z
użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2.
Innowacje w MŚP.
I. Zamawiający
Nazwa i adres Zamawiającego: H-T.CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy (43-100), ulica Paprocańska 137d,
KRS: 0000346967, REGON: 273521032 , NIP: 6462221460.
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: Justyna Romańczyk.
Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego:
1. Justyna Romańczyk,
e-mail: szpital@htcentrum.pl
tel. : 571324508
2. Alina Karnabał
e-mail: alina.karnabal03@gmail.com
tel.: 575787820
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014–2020.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Kod i nazwa i wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 331100000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego,
– 30200000-1 Urządzenia komputerowe,
3. Dodatkowe przedmioty zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych przedmiotów zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do medycznego obrazowania, realizowana na
potrzeby poprawy konkurencyjności H-T.CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp.k. poprzez
wprowadzenie na rynek nowej, wysoko innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian
nowotworowych żołądka i jelita grubego, składająca się z:
A. Zestawu wideokolonoskopu 1 szt. :
1. Układ optyczny
-Pole widzenia: Zwykły min. 170° Zbliżeniowy min. 160°
-Kierunek widzenia: Do przodu
-Głębia ostrości optycznej w zakresie min. 5-100 mm – tryb zwykły, 2-6 mm – tryb bliski
2. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 13,2 mm,
3. Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej max. 12,8 mm
4. Długość robocza: 1655 mm, dopuszczalne odchylenie: max. do – 20%
5. Kanał biopsyjny
-Średnica wewnętrzna kanału min. 3,7 mm
-Minimalna odległość widzenia 4,0 mm od końcówki dystalnej sondy endoskopowej.
6. Końcówka ruchoma : Zakres zginania: 180° w górę 180° w dół 160° w prawo 160° w lewo
7. Inne cechy:
1. Technologia wprowadzania kontrolowanego.
2. Manualnie regulowana sztywność tuby wziernikowej. Funkcja regulacji sztywności umożliwiająca
lekarzowi łatwe dostosowywanie stopnia sztywności poprzez przekręcenie pierścienia regulacji
umieszczonego na części sterującej.
3. Funkcja obserwacji w trybie NBI – umożliwiająca prowadzenie obserwacji z dwukrotnie większej
odległości zapewniając jednocześnie wyższy kontrast pomiędzy naczyniami krwionośnymi, a
śluzówką. Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia
naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
B. Zestawu wideogastroskopu 1 szt.:
1. Gastroskop wideo z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola.
2. System optyczny:
-Pole widzenia: min. 140°,
-Kierunek widzenia: Widok do przodu,
-Głębia ostrości optycznej min. 2-100 mm.
3. Część wprowadzana:
-Średnica zewnętrzna końca dystalnego: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: + 5%
-Powiększenie końca dystalnego,
-Średnica zewnętrzna przewodu części wprowadzanej: max.: 8,9 mm, dopuszczalne odchylenie: +5%
-Długość robocza 1030 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
4. Kanał roboczy:
-Wewnętrzna średnica kanału: min. ø 2,8 mm, z funkcją strumienia wody w celu zapewnienia
skutecznej obserwacji i możliwości leczenia,
-Minimalna widzialna odległość: 3 mm od końca dystalnego.
Część ruchoma:
1. Zakres odchylania W górę 210° / W dół 90° / W prawo 100° / W lewo 100° ,
2. Długość całkowita: min. 1350 mm, dopuszczalne odchylenie +/- 10%
Zmniejszona średnica części wprowadzanej endoskopu 8,9 mm (+5%) powinna ułatwiać
wprowadzanie i redukować dyskomfort pacjenta bez uszczerbku na wydajności.
Inne cechy:
1. Urządzenie połączone z procesorem wideo.
Źródło światła procesora złożone z min. 5 diod LED oferujące innowacyjne tryby obserwacji:
– TXI – obrazowanie z ulepszeniem tekstury i koloru,
– RDI – czerwone obrazowanie dichromatyczne,
– NBI – obrazowanie wąskopasmowe.
Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń,
głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian podśluzówkowych.
2. System redukcji szumów – umożliwiający wyraźną obserwację z mniejszym szumem.
3. Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny i stabilny chwyt, mniejszą masę i łatwiejszy dostęp
do pokręteł regulacji odchylenia i przełączników endoskopu.
4. Wodoodporne złącze.
C. Zestawu endoskopowego 1 szt. :
1. Wózek endoskopowy – zawierający: uchwyt na endoskopy, ramię monitora LCD, szufladę na
klawiaturę, pojemnik uniwersalny, reling boczny (1szt)
2. Wyposażenie dodatkowe wózka – pojemnik uniwersalny wózka, reling boczny wózka z zestawem
min. dwóch uchwytów mocujących butli ssaka (1szt)
3. Monitor medyczny min. 31 cali (1 szt)
· rozdzielczość obrazu 4K UHD min. 3840×2160 pixeli,
· posiadający wejścia: 12G-SDI(2), 3G-SDI(1), Display Port(1), HDMI(1), DVI-D(1);
· Sterowanie zdalne: RS-232C;
· liczba kolorów: 1,07 mld,
· matryca 10-bit;
· kontrast 1000:1;
· wymiary min. 753,9 × 476,3 × 79,2 mm;
· Funkcje PIP, POP, Clone 4K/HD;
· Funkcja wzmocnienia obrazu;
· Zasilacz wbudowany w obudowę,
· Możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej.
4. Procesor wideo (1 szt.)
· z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród: UHD 4k, HDTV, SDTV;
· funkcje obrazowania: NBI, AFI, RDI, TXI;
· wyjście wideo: 12G-SDI.
· ekran dotykowy oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim;
możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick.
· zestaw do podłączenia procesora wideo.
· funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI. Zintegrowane, min. 5 ledowe źródło
światła.
· kabel wizyjny wideoendoskopów do procesora.
5. Pompa płucząca – perystaltyczna pompa płucząca pole zabiegowe ze zbiornikiem o pojemności
min. 2l. (1szt)
6. Insuflator dwutlenku węgla – Endoskopowy insuflator dwutlenku węgla. (1szt)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ze względów organizacyjnych, technicznych,
ekonomicznych oraz celowościowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez maksymalny okres 3 miesiące licząc od
dnia podpisania umowy o dostawę urządzeń, będących przedmiotem zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo –
odbiorczym i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
V. Miejsce realizacji zamówienia.
1. Usługa zostanie zrealizowana w siedzibie Wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na adres: Tychy 43-100, ul. Aleja Bielska 105

 1. Miejsce i sposób składania ofert
  1. Sposób składania ofert:
  a) przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
  Tychy 43-100, ul. Paprocańska 137d
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: justyna.romanczyk@htcentrum.pl
  c) bezpośrednia aplikacja w Bazie Konkurencyjności
  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w linku bezpośrednio powiązanym z ogłoszeniem dot. niniejszego zapytania ofertowego
  2. Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”.
  3.W tytule wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zostanie przekazana Oferta należy umieścić: „Zapytanie ofertowe nr 1/5/2022”
  VII. Termin składania ofert.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2022 r., o godz. 24.00

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przypisze odpowiednie wartości punktowe
według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
(1) cena netto PLN: maksymalna liczba punktów: 70
(2) okres gwarancji (w latach): maksymalna liczba punktów: 30
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
(1) Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / C r) x 100 x 70%
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez Vat).
(2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w latach) będą przyznawane wg następującej
formuły :
P = Go / 36 miesięcy x 100 x 30%
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowany okres gwarancji;
Go – okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej (liczba miesięcy: min. 36 miesięcy);
Limit okresu gwarancji minimalny ustalony przez Zamawiającego: 36 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pełnej gwarancji na urządzenia.
Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów.
3. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta otrzyma całkowitą liczbę
punktów = Liczba punktów kryterium 1 + Liczba punktów za kryterium 2.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. Cena powinna być podana w złotych polskich (PLN). W przypadku ceny w innej walucie niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczona przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzania protokołu wyboru ofert.
6. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
8. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
9. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla
zawieranej umowy warunkowej.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Zapytanie ofertowe:pdf icon grey - Projekty unijne

Formularz oferty z załącznikami:pdf icon grey - Projekty unijne


Leave your thought

Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X