H-T.CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. Sp.k. złożyła wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003
o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

W związku z tym, że na zapytanie ofertowe Nr 1/10/2020 ogłoszone dnia 30.10.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta, zamieszczono zapytanie ofertowe Nr 1/10/2020 w ogłoszeniu z  dnia 09.11.2020 r. Szczegóły dla zainteresowanych dostawców znajdują się w załączonych plikach:

 

Zapytanie ofertowe:pdf icon grey - Projekty unijne

Oświadczenie o spełnieniu wymagań:pdf icon grey - Projekty unijne

Oświadczenie o braku powiązań:pdf icon grey - Projekty unijne

Formularz oferty:

pdf icon grey - Projekty unijne


W postępowaniu nr dot. zapytania ofertowego 1/10/2020 dot. Projektu p.t. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu” wpłynęła jedna oferta firmy Olympus Polska sp. z o.o.

Oferta wpłynęła w terminie. Pod względem formalnym oferta nie spełniła kryterium „sposób przygotowania oferty” ponieważ strona Formularza ofertowego zgodnie z wymaganiami nie została parafowana przez osobę upoważnioną do składania oferty. Zgodnie z opisem Zapytania ofertowego: „Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana, a każda ze stron parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisania zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona.” W związku z niespełnieniem kryterium formalnego oferta została odrzucona. Postępowanie zostało nierozstrzygnięte.


Zapytanie Ofertowe Nr 1/12/2020

ogłoszone dnia 11.12.2020 r.

dotyczące realizacji projektu ”Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu”, na realizację którego Zamawiający złożył Wniosek nr WND-RPSL.03.02.00-24-075B/20-003 o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

W celu przygotowania oferty prosimy o zapoznanie się z treścią Ogłoszenia nr 2020-9298-21865 zamieszczonymi na Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21865


Rozstrzygnięcie postępowania w związku z Zapytaniem ofertowym nr 1/12/2020

W postępowaniu dot. zapytania ofertowego 1/12/2020 dot. Projektu p.t. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostycznej w zakresie zmian nowotworowych żołądka i jelita grubego z użyciem zaawansowanego technologicznie sprzętu” wpłynęła jedna oferta firmy Olympus Polska sp. z o.o. Oferta wpłynęła w terminie. Oferta spełniła wszystkie wymogi opisane w Zapytaniu Ofertowym nr 1/12/2020, powyższy podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę realizacji zamówienia. Biorąc pod uwagę założone w Zapytaniu Ofertowym kryteria oceny formalnej i merytorycznej, podmiot zdobył max. Ilość 100 punktów.


Wzbogaciliśmy dla naszych pacjentów ofertę o zabieg transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT)

X